277.) Douglas M. Carson Charles Bridge Prague Digital Photography 28×11